REKONŠTRUKCIA - HraMoKa

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

II. ETAPA > SK > REKONŠTRUKCIA

HRAMOKA

REKONŠTRUKCIA

INVESTOR:

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM
Vajanského nábrežie 2
811 02 BRATISLAVA


Zodpovedný projektant: Ing. Zsolt Papp
Zástupca investora vo veciach zmluvných: Mgr. Helena Ferencová
Zástupca investora vo veciach technických: Ing. Miroslav Ondráš
Stavebný dozor: Peter Srník

REALIZÁTOR:

Hollstav s.r.o.
Horná Skotňa 2945
024 04 Kysucké Nové Mesto
Zástupca realizátora: Vladimír Hollý
Autorizovaný stavbyvedúci realizátora: Ing. Milan Hutňan
Začiatok prác: 21.8.2016
Ukončenie prác: 30.4.2017
Číslo stavebného povolenia: 199/2015 z 22.5.2015
Poskytovateľ grantu ÚV SR- Odbor grantov EHP a Nórska poskytol finančné prostriedky vo výške 300 000 € na úpravu vonkajších fasád a vonkajších okien východného krídla kaštieľa pre estetický vzhľad obnovenej časti NKP, ale najmä pre zlepšenie tepelnej odolnosti budovy. Poskytnutie navýšenia grantu podmienil opravou poškodeného krovu a bleskozvodov zo strany zriaďovateľa SNM - MK SR. Bol spracovaný projekt a rozpočet, poskytnuté prostriedky zo strany zriaďovateľa vo výške 209 670 € s DPH

Vo verejnej súťaži realizovanej MK SR - sekcia ekonomiky bol vybratý uchádzač realizáciu stavebných prác  - spoločnosť Hollstav s.r.o Horná Skotňa, Kysucké Nové Mesto. Dostatočnou pracovnou kapacitou, nepretržitou prevádzkou - 12 hodín denne vrátane víkendov zabezpečuje maximálne využívanie času na realizáciu stavebných prác vzhľadom na klimatické podmienky jesenného ročného obdobia a používanie vápenných omietok na NKP. Náročné bolo najmä odstraňovanie hrubých a silno priliehajúcich cementových omietok a oprava masívne vypadnutých pôvodných murív následkom totálneho odstránenia pôvodných omietok z roku 1960. Nové omietky boli realizované pod dohľadom reštaurátora. Súčasťou stavebných prác je reštaurovanie portálu južnej fasády na ktorej sa zachovali pôvodné omietky, mramorová tabuľa s nápisom, replika pôvodných dverí a okien južnej fasády. Na stene do nádvoria budú repasované pôvodné arkádové okná, na východnej stene vonkajšie krídla okien.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky