2015/11 Pôvodný stav - HraMoKa

HRAMOKA
Prejsť na obsah
REKONŠTRUKCIA II
2015/11 PÔVODNÝ STAV OBJEKTU
Poskytovateľ grantu ÚV SR- Odbor grantov EHP a Nórska poskytol finančné prostriedky vo výške 300 000 € na úpravu vonkajších fasád a vonkajších okien východného krídla kaštieľa pre estetický vzhľad obnovenej časti NKP, ale najmä pre zlepšenie tepelnej odolnosti budovy. Poskytnutie navýšenia grantu podmienil opravou poškodeného krovu a bleskozvodov zo strany zriaďovateľa SNM - MK SR. Bol spracovaný projekt a rozpočet, poskytnuté prostriedky zo strany zriaďovateľa vo výške 209 670 € s DPH
Vo verejnej súťaži realizovanej MK SR - sekcia ekonomiky bol vybratý uchádzač realizáciu stavebných prác  - spoločnosť Hollstav s.r.o Horná Skotňa, Kysucké Nové Mesto. Dostatočnou pracovnou kapacitou, nepretržitou prevádzkou - 12 hodín denne vrátane víkendov zabezpečuje maximálne využívanie času na realizáciu stavebných prác vzhľadom na klimatické podmienky jesenného ročného obdobia a používanie vápenných omietok na NKP. Náročné bolo najmä odstraňovanie hrubých a silno priliehajúcich cementových omietok a oprava masívne vypadnutých pôvodných murív následkom totálneho odstránenia pôvodných omietok z roku 1960. Nové omietky boli realizované pod dohľadom reštaurátora. Súčasťou stavebných prác je reštaurovanie portálu južnej fasády na ktorej sa zachovali pôvodné omietky, mramorová tabuľa s nápisom, replika pôvodných dverí a okien južnej fasády. Na stene do nádvoria budú repasované pôvodné arkádové okná, na východnej stene vonkajšie krídla okien.

2015/11 THE ORIGINAL STATE OF THE OBJECT
The grant provider- the Government Office of the SR - Department of EEA and Norway Grants - has provided funding amount to € 300 000 for the renovation of external facades and exterior windows of the Eastern wing of the baroque castle on ModrýKameň to improve the aesthetic appearance of the renewed section of the natural cultural monumentand, to improve the thermal resistance of the building. In addition, the Ministry of Culture of the SRhas provided funds from the state budget to repair the damaged roof and the lightning conductors. The project and the budget have been developed,the allocated funds amounted to € 300 000 (including VAT).
The Ministry of Culture of the SR, Economic Section, initiated the public procurement process and selected the most successful candidate for the implementation of construction works-Hollstav, s.r.o., Horná Skotňa, Kysucké Nové Mesto. The vendor, due to its capacities and continuous operation, ensures the most effective management of time available for the implementation of construction works in consideration of the climate conditions of the autumn season and the use of specific building materials necessary for the renovation of anational cultural monument. The removal of the thick and strongly adherent cement plasters from 1960 and the repair of the massivelydamaged original masonry were particularly difficult. The new plasters were applied under the supervision of a restorer. The historical research of the building constructionidentified Renaissance plasters, which will be presented in situ. The construction works also include the restoration of the portal of the Southernfaçade with preserved original plasters anda marble table with an inscription on the history of the castle, and making of the replica of the original doors and windows of the Southern facade. In the yard-wall, the original arcade windows will be restored and new external window wings will be made in the Eastern and Northern walls. The project will be completed on 30.4.2017
The repair of the castle roof is implemented by ENGIE s.r.o., Bratislava. The worksinclude the replacement of the lathing, repair of the damaged parts of the roof, replacement of the roofing and the installation of an active lightning conductor. The works will be completed by 15.12.2016.
The reconstruction of monument is implemented under the supervision of Ing. arch. Zsolt Papp, PROART Levice.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

© Slavo Haľama 2020

Návrat na obsah