REŠTAUROVANIE - HraMoKa

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

I. ETAPA > SK > REKONŠTRUKCIA

HRAMOKA

REŠTAUROVANIE
Reštaurátorská realizácia

Zodpovední reštaurátori:
Mgr.art. Miroslav Janšto
Mgr.art.Štefan Siváň, RESTAURO ATELIÉR s.r.o.

Hrad s areálom v Modrom Kameni tvorí dominantu okolitej krajiny. Na základe výsledkov pamiatkového architektonicko – historického výskumu časti prízemia východného krídla kaštieľa a reštaurátorského výskumu môžeme konštatovať, že aj napriek úbytkom pôvodnej hmoty a úpravám, si v zásade zachoval objekt svoje pôvodné kvality a podobu z prestavby z 1. polovice 18. storočia bez zásadnejších zmien dodnes. Interiéri boli výraznejšie pozmenené vytvorením novších otvorov a priečok pravdepodobne z polovice 19. storočia a funkčnej adaptácii priestorov na začiatku 20. storočia. K nasledujúcej celoplošnej úprave interiérov došlo po polovici 20. storočia. Táto oprava interiéru zrejme riešila silne poškodenú vrstvu omietok tak, ako sme poznali ich stav do začatia súčasného reštaurovania. Narušený stav kamenných pilierov bol spôsobený povrchovou degradáciou kameňa. Mechanické zásahy na kamenných častiach boli pravdepodobne výsledkom barokovej úpravy v 30. rokoch 18. storočia a poslednej celkovej úpravy z 20. rokov 20. storočia.
Základným cieľom  reštaurátorského zásahu bolo zachovanie a v maximálne možnej miere prinavrátenie autentických hodnôt interiérov východného krídla. Otvorením priestoru miestností sa docielil výraz neskororenesančného (ranobarokového) výrazu miestnosti s rehabilitáciou originálnych omietok, podlahy, okenných a dverných otvorov.
Reštaurovanie bolo zamerané na odstránenie sekundárnych vápenných omietok nadstavených cementom a odstránenie nánosov,  nečistôt,  sekundárnych náterov z kamenných prvkov. Farebne sa klenby prispôsobia tak, aby sa celkový výraz priestoru odprezentoval s kompaktným barokovým klenbeným systémom.
Kamenné piliere boli očistené od sekundárnych náterov, doplnili sa poškodené lokálne úbytky a odprezentujú sa v pôvodnej hmote, tak aby v celkovom výslednom efekte bola v maximálnej miere zachovaná autenticita kamenárskej práce  Terajší reštaurátorský zásah zásadným spôsobom rieši zachovanie a stabilizáciu výtvarných a umeleckých hodnôt neskororenesančného (ranobarokového) priestoru s barokovými úpravami klenieb a obvodových  stien interiéru. Okenné otvory sa otvorili do pôvodného stavu z barokovej úpravy. Výplň okien bola realizovaná nová, podľa usmernenia metodika obnovy kaštieľa a projektanta.
Reštaurátorský zásah zásadným spôsobom rieši zachovanie a stabilizáciu výtvarných a umeleckých hodnôt  prízemia východného krídla kaštieľa modrokamennského hradu.

Základným cieľom terajšieho reštaurátorského zásahu je zachovanie a v maximálne možnej miere prinavrátenie autentických hodnôt tejto výnimočnej architektúre. Reštaurátorský zásah bude zameraný  na odstránenie dnešných sekundárnych vápenných vrstiev, odstránenie nánosov a nečistôt a sekundárnych zásahov z kamenných a omietkových vrstiev pôvodnej hmoty, tak aby v celkovom výslednom efekte bola v maximálnej miere zachovaná autenticita kamenárskej a maliarskej práce. Reštaurátorský zásah zásadným spôsobom rieši zachovanie a stabilizáciu výtvarných a umeleckých hodnôt interiérov východného krídla.
Navrhovaný postup a technológia reštaurovania  kamenných prvkov ako aj omietkových vrstiev v interiéri východného krídla kaštieľneho komplexu v Modrom Kameni a výsledkov reštaurátorského výskumu, ktorý preukázal materiálové zloženie jednotlivých častí a ich súčasný stav. Zároveň stanovil počet možných sekundárnych zásahov a úprav. Navrhovaný postup technológie reštaurovania rešpektuje požiadavku autenticity Sanuje hmotnú podstatu týchto súčastí a doplnky, či prípadnú výmenu silne deštruovaných častí kameňa a omietok zvažuje len v nevyhnutnom rozsahu. Vytvára tak predpoklad zachovania tejto pamiatky pre nasledujúce obdobia.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky