2016/02 - HraMoKa

HRAMOKA
Prejsť na obsah
REKONŠTRUKCIA I
2016/02 REKONŠTRUKCIA OBJEKTU I
Výkopové práce - znižovanie nivelety podláh odstránením sekundárnych navážok
Zemné práce - čistenie novoobjavených archeologických nálezov - systému barokovej kanalizácie
Búracie práce - demontáž sekundárnych priečok väzenských ciel
Búracie práce - demontáž pôvodnej keramickej dlažby a betónu
Výkopové práce na havarijnom stave dažďovej kanalizácie
Demontáž pôvodnej dažďovej kanalizácie
Výkopové práce - výkop stavebnej jamy pre žumpu
Montáž debnenia výkopu
Nové objavy v archeologickom výskume – zásobná poľnohospodárska stavba na nádvorí, podzemné priestory z renesančnej prestavby hradu
Reštaurátorské práce na renesančno – barokových pilieroch
Príprava na záverečné dokumentovanie archeologického náleziska ortofotogrametriou

2016/02 THE RECONSTRUCTION OF THE OBJECT I
Earth work - reduction of floor gradientby removal of secondary made-up ground
Groundwork - cleaning of new archaeological discoveries - baroque sewage system
Demolition work - dismantlingsecondary partitions of prison cells
Demolition work - dismantlingof original ceramic pavement and floor finish
Earth work on storm water severs under emergency conditions
Dismantlingof originalstorm water sever
Earth work – excavation of foundation pit for sink
Installationof casing in excavation pit
New discoveries in archaeological research – agricultural storage structure in the courtyard, underground spaces originating from the renaissance rebuilding of the castle
Restauration work onrenaissance – baroque pillars
Preparation for final documentation of the archeologic discovery site by orthophotogrammetry

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

© Slavo Haľama 2020

Návrat na obsah