2016/03 - HraMoKa

HRAMOKA
Prejsť na obsah
REKONŠTRUKCIA I
2016/03 REKONŠTRUKCIA OBJEKTU I
Výkopové a búracie práce na splaškovej kanalizácii - výkop stavebnej jamy pre žumpu v skalnom podloží
Výkopové práce na dažďovej kanalizácii - výkop pre dažďovú kanalizáciu v sále
Montáž dažďovej kanalizácie
Tlakové skúšky
Montáž tehlového krytu kanalizačného potrubia
Výkopové a búracie práce na splaškovej kanalizácii - výkop pre uloženie potrubia splaškovej kanalizácie v skalnom podloží sály
Murárske práce - domurovanie barokovej kanalizácie pre vedenie potrubia odvetrávacieho systému podlahy v sále
Murárske práce - zamurovanie otvorov (dvere)
Reštaurátorské práce na renesančno – barokových pilieroch

2016/03 THE RECONSTRUCTION OF THE OBJECT I
Excavation anddemolition works on waste water sewage –excavation of construction pit for dump in ledge rock
Earth workon storm water sewage–excavation for storm water sewage in the hall
Installationof storm water sever
Pressure tests
Installationbrick coverage of sewage pipes
Excavation anddemolition workson waste water sewage–excavation for placing waste water pipes in the hall´s ledge rock
Brickwork- final walling of the baroque sewage for leading the pipes of the floor ventilation system in the hall
Brickwork- walling of openings (doors)
Restauration work onrenaissance – baroque pillars

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

© Slavo Haľama 2020

Návrat na obsah