22. 05.2020 Misionári - Afrika Výstava obrazov, Štefan Kocka - HraMoKa

HRAMOKA
Prejsť na obsah
PODUJATIA
22. 05.2020 MISIONÁRI (AFRIKA) VÝSTAVA OBRAZOV, ŠTEFAN KOCKA
Mgr. art. Štefan Kocka (3.1. 1961) je absolventom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, kde v roku 1997 ukončil odbor reštaurovanie maľby, reštaurovanie papiera, umeleckých diel na papieri, pergamenu, kresieb, historickej knižnej väzby a dokumentov. V rokoch 2004 - 2005 pôsobil v Inštitúte reštaurovania a konzervačných techník (IRTK) v Litomyšli, ako vedúci ateliéru reštaurovania knižnej väzby a dokumentov. Neskôr bol vedúcim ateliéru vo Vzdelávacom programe českej a irackej vlády na záchranu a obnovu pamiatok v Iraku v Bagdade. V roku 2005 pôsobil na Ministerstve kultúry SR ako člen komisie na ochranu súčastí kultúrneho dedičstva vo vzťahu k zahraničiu.
V rokoch 2005 - 2007 bol členom tímu reštaurátorov na záchranu a obnovu pamiatok reštaurovanie výtvarných diel v Slovenskej národnej galérii. Absolvoval študijný pobyt v Afrike v Keni a v Južnej Amerike v Peru. Výstava je venovaná životu kmeňa Massaiov a pôsobeniu kresťanských misionárov v ich spoločenstve.

22. 05.2020 MISSIONARIES (AFRICA) EXHIBITION OF PAINTINGS, ŠTEFAN KOCKA
Mgr. art. Štefan Kocka (January 3, 1961) is a graduate of the Academy of Fine Arts in Bratislava, where in 1997 he graduated in the field of restoration of painting, restoration of paper, works of art on paper, parchment, drawings, historical bookbinding and documents. From 2004 to 2005, he worked at the Institute of Restoration and Conservation Techniques (IRTK) in Litomyšl, as the head of the studio for the restoration of bookbinding and documents. He later headed a studio in the Czech and Iraqi government's Education Program for the Preservation and Restoration of Monuments in Iraq, Baghdad. In 2005, he worked at the Ministry of Culture of the Slovak Republic as a member of the commission for the protection of parts of cultural heritage in relation to foreign countries.
In the years 2005 - 2007 he was a member of the team of restorers for the preservation and restoration of monuments and the restoration of works of art in the Slovak National Gallery. He completed a study stay in Africa in Kenya and in South America in Peru. The exhibition is dedicated to the life of the Massai tribe and the work of Christian missionaries in their community.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

© Slavo Haľama 2020

Návrat na obsah