HraMoKa

HRAMOKA
Prejsť na obsah
OBNOVA BAROKOVÝCH SIENÍ NA HRADE MODRÝ KAMEŇ PRE BÁBKOVÉ DIVADLO, REGIONÁLNU HISTÓRIU A TVORIVÉ DIELNE DETÍ A MLÁDEŽE

Miestom realizácie projektu je Hrad Modrý Kameň, ktorý sa nachádza v meste Modrý Kameň, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický samosprávny kraj. Hrad Modrý Kameň je majetkom SR – Slovenského národného múzea a sídli v ňom Múzeum bábkarských kultúr a hračiek. SNM je vrcholná štátna zbierkotvorná, vedecko-výskumná a kultúrno-vzdelávacia inštitúcia v oblasti múzejnej činnosti v Slovenskej republike a plní svoje úlohy prostredníctvom riaditeľstva a 18 špecializovaných múzeí.
Jedným z týchto múzeí je aj Múzeum bábkarských kultúr a hračiek na Hrade Modrý Kameň, ktoré sídli v priestoroch barokového kaštieľa Modrý Kameň. Je lokalizovaný v komplexe hradu Modrý Kameň na skalnatom ostrohu  v intraviláne mesta Modrý Kameň. Súčasná podoba hradného komplexu je z hľadiska pamiatkovej ochrany vysoko hodnotná.
Projekt HraMoKa je určený pre vytvorenie priestoru pre  prácu s deťmi a mládežou  - tvorivé stretnutia pri divadle, výtvarnej tvorbe, hudbe a výstavných projektoch. Nie sú vylúčené ani iné kategórie návštevníkov - seniori, hendikepovaní, príslušníci národnostných menšín a iní kultúrne odlišní návštevníci. Špecializované programy dlhodobého projektu Škola v múzeu budú realizované práve v týchto priestoroch.

RESTORATION OF BAROQUE HALL OF MODRÝ KAMEŇ CASTLE FOR A PUPPET THEATRE, REGIONAL HISTORY AND CREATIVE WORKSHOPS FOR CHILDREN AND YOUTH

The project has been implemented at the castle of Modrý Kameň (“the blue rock castle”) located in the town of Modrý Kameň, District of Veľký Krtíš, Banská Bystrica Region. The castle of Modrý Kameň is property of the Slovak Republic - Slovak National Museum and houses the Museum of Puppet Cultures and Toys. The Slovak Nonal Museum is the main collecting, scientific, research, cultural and educational institution in the field of museum activities in the Slovak Republic and carries out its activities through the directorate and 18 specialized museums.
One of such specialised museums is the Museum of Puppet Cultures and Toys established in the castle of Modrý Kameň, which is located in the Baroque manor-house of Modrý Kameň. It is located at the Modrý Kameň castle complex standing on a rocky pinnacle above the town of Modrý Kameň. The castle complex is a significant cultural monument.
The HraMoKa project has been designed to create opportunities for working with children and young people, to enable creative encounters with theatre production, visual art, music and exhibition projects. Of course, it does not exclude other visitors either and welcomes senior citizens as well as people with disabilities, national minorities and other culturally diverse groups. The specialized programs of the School in the Museum long-term project will be carried out in the newly reconstructed premises.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


© Slavo Haľama 2020

Návrat na obsah