31.03.2015 Otváracia konferencia - HraMoKa

HRAMOKA
Prejsť na obsah
PODUJATIA
31.03.2015 OTVÁRACIA KONFERENCIA
Oficiálnym začiatkom realizácie projektu bola otváracia konferencia,  ktorá sa konala 31.marca 2015 na hrade Modrý Kameň za účasti chargé d,affaires veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva na Slovensku pani Rannveig Skofteland,  Ing. Jaroslava Mojžiša, riaditeľa Odboru grantov EHP a Nórska Úradu vlády SR,  PhDr. Pavla Šimuniča, generálneho riaditeľa sekcie kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry SR, Ing. arch. Zuzany Klasovej, riaditeľky KPÚ v Banskej Bystrici v zastúpení generálnej riaditeľky Pamiatkového úradu  SR,  partnerov projektu Pani Karen Hoie a pána  Sweina Gundersena z Oslo v Nórsku - zástupcov Kulturproduktsjoner a Prof. Idy Hledíkovej – prorektorky VŠMU  pre medzinárodné vzťahy, ktorá pôsobí aj ako pedagóg na  Katedre bábkarskej tvorby. Konferencie sa zúčastnili zástupcovia generálneho riaditeľstva Slovenského národného múzea a primátor mesta Modrý Kameň Ing. Aladár Bariak. Všetci ďalší pozvaní hostia– pracovníci Úradu vlády ako poskytovateľa a správcu projektu,  riaditelia múzeí, kultúrnych ustanovizní, zástupcovia škôl a ďalší  priaznivci múzea si vypočuli pozdravy hostí, zhodnotenie historického a pamiatkového významu  obnovovaného priestoru oboznámili sa so zamýšľanými stavebnými premenami priestorov i cieľmi projektu.
Hostia sa tiež  zoznámili sa s doterajšou činnosťou múzea v oblasti múzejnej pedagogiky ako špeciálnej muzeologickej disciplíny  pri práci s návštevníkom. Bábkový krúžok Kamienok,  ktorý pracuje pri múzeu   s deťmi modrokamenskej základnej školy sa predstavil hosťom tieňovým divadelným predstavením  „O pampúšikovi“ a tak názorne prezentoval tvorivú prácu múzea s deťmi. Hostia ocenili  výsledky práce s deťmi v tvorivých dielňach múzea, kde sa nielen hrá bábkové divadlo na rôznych bábkových scénach, ale bábky sa dajú priamo vyrobiť rôznymi technológiami z rôznych materiálov.  Navštívili priestory určené na obnovu, ktoré múzeum systematicky už takmer rok uvoľňuje a pripravuje na stavebnú premenu. Tiež sa zoznámili s expozíciami múzea, ktoré prezentujú hlavné zameranie múzea na bábkarské kultúry, hračky a regionálnu históriu.

31.03.2015 OPENING CONFERENCE
The project was officially launched at the Opening Conferenceon March 31, 2015 held at the ModrýKameň castle. The conference was attended by Mrs RannveigSkofteland, Chargé d´Affaires of the Norwegian Embassy in Slovakia, Ing. Jaroslav Mojžiš, Head of Department of the EEA and Norwegian Grants at the Government Office of the Slovak Republic, PhDr. Pavo lŠimunič, CSc., Director General of the Cultural Heritage Section at the Ministry of Culture of the Slovak Republic, Ing. Arch. Zuzana Klasová, Director of the Regional Monuments Board in BanskáBystricaattending the conference on behalf of the Director General of the Monuments Board of the Slovak Republic, the Norwegian project partners Ms. Karen Hoie and Mr. Swein Gundersen from Oslo representing  Kulturproduktsjoner and, Prof. Ida Hledíková, Vice-Rector for International Relations, Department of Puppetry at the Academy of Performing Arts. The conference was also participated in by the representatives of the Directorate General of the Slovak National Museum and Ing. Aladár Bariak, Mayor of the Municipality of ModrýKameň. The invited guests representing the Government Office of the SR as the coordinator and administrator of the project, directors of museums, cultural institutions, representatives of schools as well as other supporters of the Museumhad the opportunity hear the speeches of the guest-speakers, follow the lectures appreciating the reconstruction of valuable historicalpremises of the castle, learn about the planned rebuilding of the premises and the project goals.
The participants were also informed about the ongoing activities of the Museum in the field of museum pedagogy as a special museological discipline aimed at working with the visitors. The children´s puppetry circle Kamienokof the Museum consisting of the pupils from the local elementary school performed a shadow theatre “Abought Doughnut”, thus spectacularly presenting the creative activities of the Museum with the kids. The participants appreciated the results achieved by the Museum's creative workshops, where the kids not only play puppet theatreon different stages, but also make the puppetsusing various techniques and materials. The conference participants also visited the premises to be reconstructed, which have, over the last year, been systematicallypreparedfor the reconstruction. They also visited the expositions of the Museum specialising on its main profile - puppet culture, toys and regional history.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

© Slavo Haľama 2020

Návrat na obsah