HISTORICKÝ VÝSKUM - HraMoKa

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

II. ETAPA > SK > REKONŠTRUKCIA

HRAMOKA

ARCHITEKTONICKO
- HISTORICKÝ
VÝSKUM

Architektonicko-historický výskum pri stavebných prácach vykonáva Mgr. Michal Šimkovic

Už predchádzajúci sondážny výskumu interiéru 1. NP východného krídla priniesol prvé indície o tom, že vonkajší múr je zvyškom staršieho opevnenia. Predpoklad sa opieral o obhliadkový výskum vonkajšieho múru, ktorého hrúbka 170 cm naznačovala, že môže ísť o pozostatok renesančného opevnenia dolného hradu využitého pri výstavbe kaštieľa.

Aktuálny výskum fasád plošne prebádal situáciu na vonkajšieho múru východného krídla. V rámci nárožného rizalitu bol zistený pozostatok staršej nárožnej bašty štvorbokého pôdorysu s predpokladanými rozmermi 10x17 m. Stavba sa zachovala v úrovni dnešného 1. NP, pričom na východnej strane boli zistené 2 strielne s von výrazne rozšírenými špaletami s šikmým vonkajším parapetom. S baštou je súčasné torzo hradbového múru zistené v hmote severnej časti východnej fasády. V nej je v dĺžke 17 m zachované starší múr vystupujúci do výšky cca 5,3 m nad terénom. V ňom bol zistený výrazný riadok s radom zamurovaných lôžok po trámoch, ktoré mohli na vnútornej strane niesť obrannú ochodzu.

V strednej časti fasády sa zvyšky najstaršieho muriva nezachovali, tento úsek je od úrovne terénu prebudovaný. Ďalšie ucelené pozostatky najstaršieho opevnenia boli zistené v južnej časti východnej a v rámci južnej fasády. V južnej časti fasády pozostatky staršej fortfikácie siahali takmer až do úrovne korunnej rímsy. Na južnej strane bolo odkryté torzo strielne brániacej priľahlú úsek hradby. Celkové vyhodnotenie situácie spolu so zalomením fasády naznačuje, že ide o pozostatky ďalšej hranolovej obrannej bašty vystupujúcej približne o 6 m z línie opevnenia.

Celkovo je možné konštatovať, že výskum odkryl zvyšky renesančného opevnenia predhradia hradu. Z predhradia sa podarilo prebádať východnú líniu hradby s dvojicou hranolových bášt. Jedna bola pristavaná k hradbe pri napojení parkánu, druhá chránila exponované severovýchodné nárožie opevnenia. Zo zistených murív a zvyškov strielní nie je možné presnejšie datovať vznik popisovanej fortifikácie. V kontexte historických prameňov a súčasných poznatkov o vývoji hradu sa najpravdepodobnejšie javí výstavba po opätovnom obsadení Modrého Kameňa cisárskym vojskom v roku 1592. Popisované opevnenie mohlo vzniknúť v rámci obnovy hradu na začiatku 17. stor.


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky